Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Es Seyid Ebu'l Vefa Menakıbnamesi ve Alevilik
11-14-2013, 02:35 PM
Yorum: #1
Es Seyid Ebu'l Vefa Menakıbnamesi ve Alevilik
Tacü'l Arifin Es Seyid Ebu'l Vefa, İmam Zeynel Abidin soyundandır. Miladi 1026 ( hicri 501) yılında Irak'ın Kusan kentinde doğdu.
Seyid'in soy seceresi Hz. Ali'ye bağlanır. babası Seyidleri takip edenlerden kurtulmak için, Kürtler arasına karışır. Kürt beylerinden birinin kızını alır, Ebu'l Vefa'ya bu yüzden Kürdi denmekte. ...
hemen hemen her seyidlik seceresinde adı yer alan Ebu'l vefa, Alevi-Bektaşi ekolünün öncüllerindendir.. çünkü kendisinden sonraki Anadolu Erenler'inden Hacı bektaş-ı veli, Baba ilyas, Geyikli Baba, Kul Himmet, Abdal Musa, Pir Sultan Abdal, gibi birçok eren evliya Seyid'in tasavvufi düşüncelerinden etkilenmiştir.

E'bul Vefa, kadın ve erkeğin birlikte ayin-i cem yapan Alevi/ batıni Erenlerimizdendir

Yaşadığı dönemde, Fıkhi ve Tsavvufi bilgilerde O'ndan üstünü olmadığı için, Çağdası olan, Ali b. heyti, Beka b. Batu, Macid-i Kürdi gibi birçok alim ders almıştır..
Seyid'te abbasi halifesi tarafından tuzak kurulması... ve İmtihana tabi tutulması, bunun yanında gösterdiği kerametler.. ve halkın Ona gösterdiği büyük sevgi ve bağlılıklık, Ebu'l Vefa Menakıbnamesi'nde çok güzel bir anlatım ile yer alır...

Menakıbname'nin orjinal hali, Süleymaniye Kütüphanesi'nde 992 No'da kayıtlı olarak yer alır.. günümüz Türkçesine ise birçok çeviri yapılmasına karşın en son çeviri, Dursun GÜMÜŞOĞLU tarafından yapıldı...
Bu Forum başlığı Altında Ebu'l Vefa'nın islam anlayışını ve menakıpnamesinden bazı bölümler sunacağız..

Ebu'l Vefa Hazretleri ve Halife Kaim bi-Emrillah


Degerli canlar...

Bugün sizlerle Ehl-i Beyt'in nurlu soyundan gelen Es-Seyyid Ebu'l Vefa ve Halife Kaim bi-Emrillah'ın sarayındaki münazarayı ve bundan önceki yolculuğundan söz söyleyeceğim..


İsmi Şah Bism-i Şah Allah Allah, hayırlar fet ola, şerler def ola Hak-Muhammed-Ali yol göstericimiz ola, Gerçeğin demine hu diyelim...

Evvelden Hakk' a selam getirelim... Peygamber ve nesli al-i abaya salavat getirelim...

Allahümme Salli Ala Seyyid'ina Muhammed-in ve Al'a Ali Muhammed...


"....Vakit tamam oldu...Ol yüceler yücesi Allah küfre sapmış halka acıdı... İçlerinden sıdk ile iman edenlerin.. Dualarına ve salatlarına karşılık verdi .. Gayp alemi Erenlerinden, bir kulunu gönderdi... Ceddi Muhammed... Nesli Ali'den... İmam Zeynel Abidin oğullarından Es-seyid Ebu'l Vefa, batın aleminden zahire doğdu...

Tac-ül arifin derledi Künyesine ... Sene tamam olunca Hakk'tan emroldu geldi fena alemine... Konuşurdu sadece lisanı Kürtçe, bilmezdi hem yoktu nasibi başkada ilimde ...

Bir gece rüyasına girdi ceddi Muhammed.. Ağzından verdi hem nasibini de.. gözünden perdeler kalktı... cümle eşya sırrını O'na açtı... hakikat ilminde bahri ummana daldı... Bir gece vaktiyde Ali sırrı verildiğinde...

Hakk'tan emrolunca cümle sırlar açığa vuruldu... Pek çok kürt mecusi, dini Muhammedi'yeye girip... Ehli Beyt'e gönül verip etrafında toplandı...Nerde kelam eylese.. Ceddi Ehli Beyt'en söylese, birçokları imana gelip tövbe ederdi...

İşte bu zamanlarda Halife, Kaim bi-Emrillah idi...Çevresindeki münkirler vede gerçekleri göremeyen Ehl-i Beyt düşmanı pek çoktu...Ebu'l Vefa'yı kötülediler halifeye... akıllarınca saraya davet edip rezil edeceklerdi Ehli sünnetin en tanımış alimlerince..

Halife Kaim bi-Emrillah'ın huzuruna çıktılar bu gösteriş islamını benimseyen küfr ehli ve dediler ki...

---"... Zeynel Âbidin oğlullarından bir kimse zahir oldu.. cümle ahali O'nunla Ehli Beyt'e iman eyledi... ve hilafet dahi benim atalarımınder imiş..Eğer şimdiden buna bir çare bulmazsak. fitne çıkar.. halifeliğin tehlikeye girer dediler...

Halife merak eyledi.. Es-seyidi görmek diledi.. haberciler gönderdiler.. Davete icabet dilediler...

Hazreti Seyid de davete icabet lazımdır diyerek... halifeden gelen bu daveti kabul eylediler.... Bu yolculuğa bir çok kabileden kimse de çıkmak diledi.. Hazret halkı men eyledi ama ne çare, birini men ederdi başka kabile daha gelirdi...

Seyyid dicle nehrinin yanına geldiğinde takip eden taliplerinin sayı için, kimisi der on bin idi, kimisi der onbinden fazla idi.. . sözün özü peşi sıra pek insan cem olmuş Hazretin izindeydi...

Ol sıralar Dicle nehrinden... öte tarafı ahaliyi geçiren gemiciler var idi...Cümle gemiciler bu kalabalığı görünce korkup kaçtı...gemicilerden "Osman Mabeyrâni" derledi... Bir er vardı... O'nun dışında kimse kalmadı... yerinden kımıldamadı.. merak eyledi.. Bu kimse kimdir? Bu kadar ahali peşindedir...Ve de gerçekten Hakk velisi midir, tecrübe eylemek diledi?...

Osman ileri geldi, Seyyid'e selam verdi:

--- Ya Seyyid! Ücreti peşin verin ondan sonra geçin... Dedi.

Ebu'l Vefa, hademine işaret eyledi.:

--- Hazırda ne varsa ver dedi... Hademi, yüz elli dinar var deyip...Yüz elli dinarı Osman'ın önüne koydu.. Fakat Osman onu almadı..

Osman:

--- Ben bu ücreti istemem dedi..

Hazret:

---Ya ne kadar ücret istersin? dedi

Osman:

---Ya Seyyit, isterim ki yarın sırratı geçirmeye kefil olasın... Ve bunun içinde bana ayrıca delil sunasın...

Hazret:

Osmanın bu kelamını işitti... Cenab-ı Hakk'a, hakkında dua ve salat eyledi..

----Hakk Teala'nın isminde ibret vardır...Sıratı geçersin inşallah dedi...

Osman:

---Ya Seyyid! Delil görmek isterim

Seyyid:

Mübarek dudaklarını kımıldattı...Bir takım sözler söyledi...Birden Osman'a bi haller oldu... Nara attı... Aklı başından gitti...Bir zaman sonra aklı başına geldi... Seyid'i ve cümle halkı geçirmeye razı oldu....

-- Rivayet odur ki..Seyyid'in beraberindeki kavimler üç türlü geçtiler... Bazısı su üzeri yürüyerek, bazısı hava üzreri yürüyerek, bazısı ise Es-Seyid ile bir adımda geçtiler....


Osman Maberani, Hazreti Seyid'den sonra tövbe etti... Ehl-i Beyt yarenleri arasına katıldı... Ömrü hayatını Ta'at ve ibadetle geçirdi... Sonunda ermişler arasına karıştı....Hakkında hikaye dillendi....Dicle kenarında Kummeti vardır... Oraya defnedilmiştir.... Kabri ulu bir ziyaretgahtır.

Bu mucizattan pek sonraları... Osman Muueyra'nın bir oğlu var idi O'ndan rivayet edilir ki....

"... Babamdan sordum ki, sana ne oldu da nara atıp yere düştün? Aklın başından gitti, ne gördün?

--".. Ya oğul gördüm ki... Kıyamet kopmuş, halk mahşere toplanmış, kimisinin yüzü kara ve kimisinin yüzü apak.. ve başta otururlar cümle erenler...Acep kime şefaat edecekler... Mizan kuruldu ve Sırrat gerildi, halk durmayıp geçer idi.. Ama çok az kimse geçebildi... Çoğu ayağını koyduğu gibi kaydı. cehenneme düştü.. Bu hali görüp korktum... Ansızın Tacu'l Arifin gelip elime yapıştı. Sırat katına getirdi ve dediki..

---"Bismillahirrahmanirrahim" de durma geç... Seyid'den bu kelamı işittikten sonra bir nida işittim ki, geçsin Osman Maberanı ve onun zürriyeti... Tacu'l arifin Ebu'l Vefa hürmetine...


Birinci bölüm sonu... (Devam edecek)

(Yazın oluşturulurken, Celal-Abbas Erenler Cemi ve Ebu'l Vefa Menakıpnamesinden Faydanılmıştır..)

Tacü'l Arifin Es- Seyid Ebu'l Vefa Menakıbnamesi'nden bir bölüm sunmak istedim..

İsmi Şah Bism-i Şah Allah Allah, hayırlar fet ola, şerler def ola Hak-Muhammed-Ali yol göstericimiz ola, Gerçeğin demine hu diyelim...

Evvelden Hakk' a selam getirelim... Peygamber ve nesli al-i abaya salavat getirelim...

Allahümme Salli Ala Seyyid'ina Muhammed-in ve Al'a Ali Muhammed...Ebu'l Vefa Zahir Aleme geldiğinde, Hakk'tan emrolundu cümle sırlar açığa vuruldu... Pek çok kürt, mecusi, dini Muhammedi'yeye girip... Ehli Beyt'e gönül verip etrafında toplandı...Nerde kelam eylese.. Ceddi Ehli Beyt'en söylese, birçokları imana gelip tövbe ederdi...

İşte bu zamanlarda Halife, Kaim bi-Emrillah idi...Çevresinde münkirler vede gerçekleri göremeyen Ehl-i Beyt düşmanı pek çoktu...Ebu'l Vefa'yı kötülediler halifeye... akıllarınca saraya davet edip rezil edeceklerdi Ehli sünnetin en tanımış alimlerince..

Halife Kaim bi-Emrillah'ın huzuruna çıktılar bu gösteriş islamını benimseyen küfr ehli ve dediler ki...

---" Zeynel Âbidin oğlullarından bir kimse zahir oldu.. cümle ahali O'nunla Ehli Beyt'e iman eyledi... ve hilafet dahi benim atalarımın der imiş... Kadınlı erkekli Cem olup...içki içip... sema eylermiş.. Eğer şimdiden buna bir çare bulmazsak. fitne-fucur çıkar.. halifeliğin tehlikeye girer dediler...

Halife merak eyledi.. Es-seyidi görmek diledi.. haberciler gönderdiler.. Davete icabet dilediler...

Hazreti Seyid de davete icabet lazımdır diyerek... halifeden gelen bu daveti kabul eylediler.... Bu yolculuğa bir çok kabileden kimse de çıkmak diledi.. Hazret halkı men eyledi ama ne çare, birini men ederdi başka kabile daha gelirdi...

Hazret-i Seyyid Bagdat Şehri'ne girdiğinde... Takip eden taliplerinin sayısı için, kimisi der on bin idi, kimisi der onbinden fazla idi.. . sözün özü peşi sıra pek çok insan cem olmuş Hazretin izindeydi... Rivayet odurki.. Bir o kadar daha büyük bir kalabalık.. karşı geldi... Seyyide bağlılıklarını sundu.. hep birlikte... Şehr-i Bagdat'a girdiler...

Her kim Seyid-i görse... Kelamına nail olsa tövbe eder.... Ehl-i Beyt kervanına dahil olurdu...Seyidi gören Cümle Bağdat halkı fikir birliği ettiler ki.. Hazret-i Seyid.. Evliyaların Büyüklerindendi....Seyid Bagdat sokaklarında bir mescide girdi... Halk o kadar etrafında cem olduki.. yukardan darı saçsalar yere düşmez idi..

Hazret-i Seyyid... Minbere çıktı... Evvel emirde Allah'ı zikretti.. Cedd-i Muhammed'i ve dahi Evlad-ı Resul'ü andı... salat-ı selam getirdi... cümle halkı tövbeye çağırdı... ve Nice Hakk'a kapalı gönüllerin kilidini açtı...Ehl-i beyt aşkına göz yaşı döküldü..

Günlerden Cuma.. vakitlerden Akşam vaktiydi.. Cümle erkan cem olup namaza durdu... Peygamber namazı eda edildi...12 İmam adına göz yaşı döküldü... Ol mescidde zikir hiç bitmedi... Daim-i bir zikir var idi...Durmadan yeni kullar gelir tövbe ederdi... bağlılıklarını sunarlardı...

Durumdan haberdar edilen Halife... Seyidi .. Tebdil-i Kıyafet içinde ziyeret etmek diledi...yanına Said İbni Nasr derlerdi Şafiii ulemanın en ileri gelenlerinden ve pek saygı gösterilenlerindendi. yanına aldı.
Seyid'in buluınduğu mescide girdiler. Ahaliye nazar eyledi. Gördü ki.. Seyid Nurlar içinde oturur... etrafında cümle azizler.. Hakk'ın ismini Okur... halifeye dehşet geldi... kalbine ikilik düştü... yanındaki Ebu Nasr'a dönüp:

----Ben Seyid-i imtihan etmek isterim ne dersin?

Said ibni Ebi Nasr:
---Ya halife! İmtihana ne hacet... Zira Bu Seyid'in Hakk üzre olduğu gün gibi ortadadır... dedi

Halife, Nasr-ı dinlemedi.. cematin arasına karıştı...hatunlar ve er kişiler birlikte cem olmuşlardı...yanlarına vardı... Bir hatunun eline yapışıp sıktı...

Hatun:

---Ya halife! Benden Uzak ol.... ki ben Hakk ile meşkulum.. dedi..
Halife hemen elini çekti.. başka bir yere gitti..Bir kız gördü, onun da yanına varıp elini sıktı...

Kız:
--- Ya Halife utanmaz mısın? ve Allah'tan korkmaz mısın?... evvel eline yapıştığın benim kız kardeşimdi.. seni rüsva eder, halife olduğunu halka bildirirdi... Yürü bizden uzak ol... Biz Allah'tan gayrısıyla meşkul değiliz...
Soyu temiz Seyid'in nuru itişamı, Halife'nin her tarafını sardı... zor durumda kaldı... ve sarayına geri döndü..

Said Halife'ye söyle hitap etti:

--- Ya Emir el mü'minin, ben size tecrübe etmemize gerek yoktur, O'nun nuru herkesi kaplamıştır demedim mi? malumdur ki, bu kişi veliullahtır. Eğer imtihan etmen şartsa ilmi konularda tartışabilecek, bu işin ehli kimseler bulalım, en zor soruları sorsunlar eğer yenilirse yalancı olduğunu anlarız, eğer bilirse O'na bağlanmak gerekir...

Halife'ye bu söz çok hoş geldi.. Bir elçiye yanında yedi tulum dolusu içki ile seyyide bir mesaj gönderdi...

Mesaj söyle yazıldı:

"... Halifenin sizlere selamı var, Duydukki içki içip cem olurmuşssunuz? Kadınlı erkekli toplanıp bu içkiden içesenüz, ol sebeten Bu yedi tulup şarap halifefen hediyedir...Sizler için!!!"

Halife'nin Mesajını taşıyan elçiye Muhammed kadiri derlerdi...Halife'nin en güvendiği ve has adamlarından biri idi...

Muhammed Kadiri, yedi tulum şarabı aldı, Hazret-i Seyid'in huzuruna vardır... korku ve dehşet baskın geldi... Mesajı söyleme kudretini gösteremedi...

Hazret-i Seyyid'e durum malüm oldu... Ve şöyle buyurdu:

-Ya Çaker ( Kul-hizmetçi), Bu tulumlarda baldan ve yağdan gayri nesne yoktur... halife dervişlere selam edip, hediye getirmiştir.. ve sözüne devam etti...

---Ya Dervişler! Çanaklarınızı getirin, Dervişler çanaklarını getirdiler...
Seyyid, Muhammed kadiriye döndü.

---Ya çaker sen kendi elinle taksim eyle! diye buyurdu.

Muhammed Kadiri, tulumun birini açtıki, şarap değil, bir bal varki.. beraklığından yüzü gözükür... Bir kokusu vardırki, misk-i anber...ve dahi birin dahi açtıki, şarap yağ olmuş.

Hakk'ın kudreti... Hazreti seyyid'in himmetiyle, bal ile yağ taksim edildi... bal-ü yağın kokusundan akıllar durdu, çaker bunu görüp kendinden geçti.. Hazret-i Seyid'in ayağına düştü...tevdi eyledi, pirin hizmetine girmeye destur istedi...

Seyyid, Bir tas getirdi...Bir tafarına, ateş... diğer tarafına pamuk orta yerinede kar koydu... Tasın ağzını kapadı... Çaker ile halifeye gönderdi...
Seyyid demek istediki. " erenler şehveti ateş gibidir, ve hatunların şehveti pamuk gibidir, ateş ile pamuk bir arada bulunmaz... Amma Ayin-i cemimizde seyid'in himmetiyle ateş pamuğu yakmaz..."

Nitekim... halife tası açtığında, ateş pamuğu yakmamıştı...halife anlatılmak isteneni anladı...tası boşalttı.. içine bir yılan yavrusu koydu... ağzını sıkıca kapatıp, içinde ne olduğunu kimsenin söylememesini tembihi ile, seyyide tası geri gönderdi...

Muhammed Kadiri, tası getirdi, Hazret-i Seyyid'in önüne koydu...

Hazret-i Seyyid:
---Ya çaker, utangaç halifeden, getirdiğin nedir?

Çaker;
---Ya Seyyid, Halifemiz, bu tasın içindeki nesneyi söylemenizi istediler...

Seyyid:
---Erenleri, böyle basit birşeyle mi denemek isterler, Bu düşük mertebedekilerin sınanmasıdır... Hemen yanında duran kardeşinin ağlu Seyid Matar vardı ve yaşı çok küçüktü, el ile Ona işaret buyurdu,

--Ya matar, bu tasın içinde ne vardır keşf ile bunlara bildir..

Matar:
---Ya seyyid, Cümle yerleri, gökleri ve cem-i makamları seyrettim, bir yılan yavrusunu anası yanında bulamadım. kaybolmuş,, Meğerki bu tasın içindeki kaybolan yılandır..

Çaker bunu iitince,nara atıp yere düştü, aklı başından gitti, Üzerindeki kıymetli elbiseleri çıkardı, çul ve kötü elbiseler giydi. Şan ve Rütbeyi terk eyledi. Tövbe diledi, Ona bağlandı...

Allah Eyvallah
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


[-]
 ()
Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi